การค้นพบการประมวล

ระบุโอกาสอัตโนมัติที่มีมูลค่าสูง การวิเคราะห์ช่องว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้และเพิ่มประ สิทธิภาพทุกขั้นตอนเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจอย่างเต็มที่

ทดลองใช้ฟรี

ตัวปรับคุณภาพรูปภาพ

AI ทำให้การตรวจสอบคุณภาพรูปภาพและการแก้ไขโดยอัตโนมัติ สำหรับการยกคุณภาพการอ่านเพื่อเพิ่มข้อมูลที่ได้รับจากเอกสาร ที่สแกนมา

ตัวทำสารบัญอัตโนมัติ

โซลูชัน AI ของเราทำให้มีการระบุตัวตน การจำแนกและการจัดทำดัชนีเอกสารโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยผลักดันการประมวลผลโดยตรง

การอ่านเครื่องจักการเรียนรู้ (CMR)

CMR สามารถอ่านขช้อมูล ทุกชนิด รวมถึง ที่มีโครงสร้าง ที่ไม่มีโครงสร้าง รูปภาพ ข้อความเขียนตัวพิมพ์ ข้อความเขียนติดกันไปและลายเซ็น CMR ยังสามารถเข้าใจถึงปริบทของข้อมูลในการใช้ภาษาแบบธรรมชา

QueenBOT

QueenBOT นำ ‘ความเป็นอัจฉริยะ’ มายัง RPA และทำให้คุณสร้าง ปฏิบัติการและจัดการการทำงานดิจิตัลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว อ่านอีเมล จำแนกไปตามการวิเคราะห์เนื้อหาและความคิดเห็น และเข้าใจและแยกข้อมูลที่สามารถทำงานได้เพื่อตอบสนองต่อกา รให้บริการต่อลูกค้า

ตัวปรับให้เหมาะสม

การปรับขนาดและน้ำหนักของรูปภาพและทำให้ข้อมูลสามารถส่ งต่อไปได้ง่ายและเร็วขึ้น

ตัวปรับให้เหมาะสม

การปรับขนาดและน้ำหนักของรูปภาพและทำให้ข้อมูลสามารถส่ งต่อไปได้ง่ายและเร็วขึ้น

วิธีการที่ผลิตภัณฑ์ของเรา

เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

พอร์ทโฟลิโอของ AntWorks ของผลิตภัณฑ์การทำงานอัตโนมัติสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณในหลายวิธี

เพิ่มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์การทำงานอัตโนมัติขอ งเราสามารถยกระดับประสิทธิผล และประสิทธิภาพของพนักงานไ ปตลอดการประมวลผล

ได้ผลคุ้มทุนที่รวดเร็ว

รับรู้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่สุ ดสำหรับระบบอัตโนมัติและเร่งผ ลตอบแทนจากการลงทุนของคุณ

นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชันที่พร้อมใช้งานของเร าออกแบบมาเพื่อนำไปใช้งา นที่รวดเร็วทั่วทั้งองค์กร

มีการพัฒนาในอนาคต

โซลูชั่นของ AntWorks ทำให้คุณสร้างโอกาสกา รทำงานอัตโนมัติต่างๆ ไปทั่วองค์กร

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก ให้คอยอัพเดทผลิตภัณฑ์ลแะตามข่าวล่าสุดจาก AntWorks - วิธีที่แตกต่าง