นำความอัจฉริยะมาสู่ RPA

QueenBOT ทำให้คุณได้:

สร้าง

สร้างสภาพแวดล้อมที่พัฒนาบอ ทรหัสต่ำ/ไม่มีรหัส สำหรับการสร้างงานดิจิทัลได้อ ย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ปฏิบัติการ

สร้างบอทที่ฉลาดในการจัดการ การยกเว้นอัจฉริยะ

จัดการ

ตรวจให้มั่นใจว่ามีการจัดการง านดิจิตัลแบบเรียลไทมเพื่อผลั กดันประสิทธิผลของบอท

ลดความเสี่ยง

ใช้การวางแผนความต่อเนื่องทางธุ รกิจแบบบูรณาการ ช่วยลดความเสี่ยงและให้มั่นใจใน การตรวจสอบ

QueenBOT: คุณสมบัติหลัก

QueenBOT ประกอบด้วย:

องค์ความรู้บอท

รักษาประสิทธิภาพการทำงานของคุณในระดับสูงสุดด้วย บอทที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกบนเครื่องจักรเ ป้าหมาย

บอทที่มีความทักษะหลากหลาย

ทำอะไรได้มากขึ้นกับบอทที่สามารถกำหนดโปรไฟล์เฉพาะซึ่งกำหนด กระบวนการหรือกิจกรรมช่วยให้คุณสามารถจัดการงานดิจิทัลของคุณ ได้ในเชิงรุก

การวางแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความล้มเหลวโดยอัตโนมัติสำหรับการออกแบบฮาร์ดแว ร์ความต่อเนื่องทางธุรกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

วิธีการที่ QueenBOT เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ

ดังนั้น QueenBOT มีประโยชน์อะไรต่อธุรกิจของคุณ

เวลาในการทำงานเพิ่มขึ้น

QueenBOT มอบช่วงเวลา BOT ที่ทำงานเพิ่มขึ้นสูงสุดที่สามารถต อบสนองความรู้ความเข้าใจได้

การลด TCO

ลดต้นทุนโดยรวมในการเป็นเจ้า ของด้วยสมาร์ทบอทเพื่อการจัดก ารข้อยกเว้นและลดเวลาการทำงา นลง

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มีความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบเรีย ลไทม์และการจัดการต่อความเสี่ย งแบบอัตโนมัติสำหรับการทำงาน ดิจิตัลของคุณ

ประสิทธิผล

QueenBOT ช่วยให้ได้รับผลตอบแทน BOT สูงสุดในการดำเนินงานของ องค์กร

คุยกับผู้
เชี่ยวชาญ

ตื่นเต้นไปกับ แพลตฟอร์ในตัวของ AntWorks ไหม ให้เราตั้งการสาธิตเพื่อคุณจะได้ดูการทำงานแบบอัตโนมัติ

ร้องขอตัวสาธิต

เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก ให้คอยอัพเดทผลิตภัณฑ์ลแะตามข่าวล่าสุดจาก AntWorks - วิธีที่แตกต่าง