บุคคลใดก็ตามที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ www.ant.works (ต่อไปนี้เรียกว่า“ ผู้ใช้”) จะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดการใช้งานตามที่ระบุไว้ในที่นี้ ผู้ใช้รับทราบว่าเมื่อดูเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ได้อ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนดการใช้งาน ณ ที่นี้และตกลงที่จะผูกพันอันเดียวกัน

  • เว็บไซต์ www.ant.works เป็นเว็บไซต์ของ AntWorks Pte. Ltd. มีสำนักงานจดทะเบียนที่ 80 ถนนอามอย ประเทศสิงคโปร์ 069899 AntWorks Pte Ltd. เป็นเจ้าของเว๊ปไซต์นี้ บริหารและสอดส่องดูแล
  • เว็บไซต์ www.ant.works เป็นเว็บไซต์ของ AntWorks Pte. Ltd. มีสำนักงานจดทะเบียนที่ 80 ถนนอามอย ประเทศสิงคโปร์ 069899 AntWorks Pte Ltd. เป็นเจ้าของเว๊ปไซต์นี้ บริหารและสอดส่องดูแล
  • ลิขสิทธิ์© 2019, AntWorks Pte Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
  • ผู้ใช้ไม่สามารถคัดลอก แจกจ่าย แสดง ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ดัดแปลง ลงประกาศใหม่ ส่งหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก AntWorks การกระทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจะก่อให้เกิดโทษทางแพ่งหรือทางอาญา
  • เนื้อหาบริการหรือข้อมูลทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ที่มีอยู่ เป็นหรือปรากฏอยู่ "ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ AntWorks ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัด ต่อความถูกต้อง ความเหมาะสมหรือความสามารถเชิงพาณิชย์สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ AntWorks จะไม่รับผิดต่อการอ้างหรือทำความเสียหายต่อบัญชีนี้ต่อผู้ใช้ใด ๆ
  • AntWorks  มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายต่อการฟ้องร้อง การกระทำ ค่าใช้จ่ายและความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในทางที่ผิดหรือการบิดเบือนเนื้อหาของเว็บไซต์โดยผู้ใช้ใด ๆ ก็ตาม
  • AntWorks จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เนื่องจากการดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์
  • AntWorks ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม AntWorks เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลใด ๆ ของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  • AntWorks จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของลิงก์ใด ๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ที่อาจจะนำเข้ามาบนเว๊ปไซต์นี้ ผู้ใช้จะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นั้น ๆ และจะอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน AntWorks จะไม่รับผิด ต่อความเสียหายหรือการลงโทษใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว
  • AntWorks ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือข้อกำหนดการใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อมีการเผยแพร่บนเว๊ปไซต์นี้