Här på AntWorks är vi måna om att skydda din integritet. All användning av din personliga information du ger oss är skyddat av gällande lagar och vår sekretess policy enligt nedan. Vårt sekretess policy avser att ge dig insikt i våra policy och försäkrar därmed att information som du tillhandahåller oss är konfidentiell. Vi är ”kontrollanten” för information från dig.

Vilka är vi?

AntWorks är en Artificiell intelligens (AI) och ett automatiserings företag med högkvarter på 80 Amoy street, Singapore 069899. Vi finns i hela världen och vi har följande organisationgrupper utlokaliserade: - AntWorks Inc, Lynchburg, Virginia, USA , AntWorks Solutions Ltd, London- UK, AntWorks Inc, Filippinerna, AntWorks Australien, Melbourne, AntWorks Services, Doha, Qatar, AntWorks Solutions Indien Private Limited, Mumbai, Indien

Vilken information samlar vi in från dig?

Vi samlar in viss personlig information för att få en relation mellan oss. Vi beskriver:

 •  vilken data vi samlar in om dig,
 •  om vi samlar in data direkt från dig eller från andra källor, och
 •  vad vi använder informationen till, och vilken laglig rätt vi har att göra så.

 Om du är en nuvarande eller potentiell partner till AntWorks, tredje part partner, eller en leverantör:

 Vi samlar då in information om ditt namn, telefon nummer, e-mail, beteckning, företagsnamn och adress.

Om vi har någon aktivitet tillsammans sparar vi bara finansiell övergripande information för att kunna göra ekonomiska transaktioner till dig.

 Vi kan komma att samla in data direkt från dig när vi har gemensamt engagemang, från vår webbsida eller sociala medier eller andra allmänna källor, och ibland även om exempelvis en anställd refererar till dig till oss.

 Vi använder denna informationen för att kommunicera med dig, skapa kontrakt med dig, och även utföra kontraktet och därmed  fortsättningsvis upprätthålla register över våra förehavande med dig. Våra legala rättigheter att använda din information inkluderar lagliga aktiviteter och genomförande av kontrakt.

 Om du är en kund eller en framtida kund:

 • Vi samlar in  namn, telefonnummer,e-mail, beteckning, företagsnamn och adress.
 • Vi kan komma att samla in din information vid kontakt med dig, när du kontaktar oss vår webbsida, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller förser oss med ditt visitkort på ett event. Vi kan också få information om dig via våra partners som du har engagemang med, från vår webbsida eller sociala medier eller andra publika källor, och ibland även om en anställd refererar dig till oss. Vi kan också erhålla information om dig från andra eventsorganisatörer som du besökt och vi sponsratWe use this data to communicate with you, enter into a contract with you, and maintain records of our associations with you. Our legal basis for using your data as such includes consent where you have provided it to us, legitimate interests and performance of contract.
 •  Vi använder denna data för marknadsföringsändamål till dig. Våra legala rättigheter att använda data om dig är antingen att du försett oss med den, eller att vi identifierat ett legitimt intresse att förse dig med marknadsförings e-mail. Du kan avregistrera dig för sådan kommunikation när som helst genom att klicka på avregistreringsfunktionen i mailet vi skickat till dig.
 • Vi erhåller även exempel data som du delar med oss, som kan innehålla personlig information om dina slutkunder. Vi använder den data som du delar med oss restriktivt enligt kontraktet mellan oss, och efter avslutat kontrakt tas informationen bort. Vår legala rättighet att använda denna data är stipulerat i kontraktet.

 Om du är en tidigare, nuvarande eller potentiell anställd på AntWorks:

 •  Vi samlar in information om ditt namn, kontakt uppgifter, adress, tidigare anställningar, och någon annan information som du delger oss i ditt CV eller jobb ansökan.
 •  Om du är anställd på AntWorks samlar vi även in finansiell information och nationalitet om dig. Vi samlar även in information om din hälsa när du delger oss den.
 •  Vi kan samla in dessa data direkt från dig. Exempelvis från ditt CV, jobb ansökan, referenser, anställningskontrakt, etc., när du söker anställning hos oss eller får en anställning hos oss. Vi mottager hälsodata från dig när du fyller i själv deklaration avseende din hälsa för vårt medicinska frånvaro register. Vi kan också erhålla data från våra rekryterings konsulter där du har överenskommelser, och från dina webbsidor eller sociala medier profiler och andra allmänna källor.
 • Vi använder dessa data för att bearbeta ansökningar när du ansöker om anställning hos oss. Vi har legal rätt att använda dina data med ditt godkännande.
 • Vi använder dessa data för att komma till en överensstämmelse med dig, för finansiell utbetalning, lönehantering och övriga ersättningar, för att utvärdera ditt arbete, och göra bedömningar för att upprätthålla register Vi använder din hälsodata för att upprätthålla register över medicinska försäkringar, medicinsk frånvaro, och förse dig med hjälpmedel enligt gällande regelverk.  Vår legala grund för att använda din data som så inkluderar legitima intressen och prestanda kontrakt.

 Om du besöker vår webbsida:

Frånsett de specifika användningsområdena som nämnts, kan vi använda din data för säkerhet for din data i vårt ägande, för att uppfylla alla skyldigheter enligt lagar som gäller oss, för skydd av dina vitala intressen eller skydd av vitala intressen för någon annan fysisk person, eller om det krävs för etablissemanget eller försvara rättsliga krav.

Om vi använder din data för annat syfte förutom de listade här, kommer vi först att informera dig om detta.Who do we share your personal data with?

 • Vi delar din personliga data med AntWorks grupp företag, i affärs och verksamhets syfte. Användandet och dess syfte är specificerat i vårt sekretess policy
 •  Vi delar din data med våra tredje parter, vilket innefattar deras leverantörer och system för vår affärsverksamhet, såsom vara värd för leverantörer, e-mail service leverantörer och i kundernas relationshantering.
 • Vi delar din data i relation till våra finansiella transaktioner med parter inklusive banker och vår löneutbetalare och revisorer.
 •  Bortsett från dessa som vi delar med, delar vi kanske också din data, om det begärs enligt lag, för att skydda våra vitala intressen eller det av en fysisk person, eller om det är nödvändigt för etablissemanget eller försvara oss i legala tvister.
 •  Alla våra tredje parter uppfyller stränga sekretess krav

 Sprider vi din data utanför EU?

 •  Vi överför din data till andra organisationer inom vårt företag i andra geografiska områden, speciellt AntWorks Indien och Singapore. Om Du är en AntWorks anställd, kommer några av dina data vara delade med AntWork US. För närvarande finns inga överföringar till andra AntWorks företag i andra geografiska område. All sådana överföringar av data är skyddat av gällande föreskrifter såsom Standard Kontracyklisk Clauses som är godkända av Europeiska Kommissionen.
 •  Vi använder tredje parts applikationer och tjänster som HubSpot, Office 365 och Amazon Web Services som har sina servrar i USA. All sådan överföring är skyddad av gällande regelverk, t.ex. användande av adekvata beslut för dessa organisationer är skyddade av EU-US privaträttsliga regelverk 

Gör vi automatiska beslut gällande dig?

AntWorks tar för närvarande inga automatiska beslut för dig, och följer inte upp din profil.

 Hur länge sparar vi din personliga data?

Vi behåller data i olika perioder beroende vilken kategori det är, såsom, klient data,företagsdata, nuvarande och tidigare anställningar, arbetssökande information, kommunikations information, ekonomisk information m.m. Vår standard period för behållande av data är sju (7) år från att informationen lagrats.

När gällande standard period för behållande av data inte kan uppfyllas, förändrar vi perioden baserad på följande kriterier:

 • Vår relation med dig;
 •  syftet och användandet av dina data (detta inkluderar nuvarande och framtida användande);
 •  våra legala skyldigheter vi är förmål för;
 • de legala krav vi har för användande av dina data (samtycke, utformning av kontrakt o.s.v.
 • graden av risk med att behålla din personliga data;
 •  dina rättigheter under GDPR och andra relevanta lagar, och andra relevanta omständigheter.

 Hur vi säkrar vi dina data?

All personlig data som du tillhandahåller oss behandlas med högsta konfidentialitet. I detta uppfyller AntWorks med och har tillhanda de nödvändiga system och kontroller på standards som måste finnas enligt ISO 27001:2013. 

Vilka kakor använder vi?

Vi använder både sessions kakor (som endast existerar tills du stänger WEBB läsaren) och bestående kakor (som existerar för en längre specificerad tid). De kakor som används på denna webb plats kan kategoriseras i tre kategorier: Strikt nödvändiga, skapande och funktionella.

Strikt nödvändiga

Några av våra kakor på vår hemsida är väsentliga för att du ska kunna förflytta dig runt på vår hemsida och använda dess funktioner. Dessa kakor samlar inte information om dig som kan användas i marknadsföringssyfte eller spåra var du varit på Internet

 Prestanda/Analys kakor

Några av våra kakor på vår hemsida samlar in information hur besökare använder webbsidan, som t.ex vilka sidor som besökaren går till mest, och om de får några felmeddelande från webbsidorna. Dessa kakor samlar inte in information som identifierar en besökare. All information som dessa kakor samlar in är aggregerade och därför anonyma. Den är bara använd i syfte att förbättra hur vår webbsida fungerar.

 Vår webbsida använder Google Analytics kakor. Information som blivit insamlad av dessa kakorna vill bli överförda till och sparade på Googles servrar i USA i enlighet med gällande sekretesskydd. För vidare information om Googles sekretesskydd och hur dessa tillämpas i Google analyser, hänvisas till: Google Analytics privacy overviewOpt out från Google Analytics spårning.

Funktion

Dessa kakor möjliggör för vår webbsida att minnas dina val och ge utökad och bättre individsanpassad användning.

Vilka rättigheter har du?

Du har många rättsliga lagar som skyddar dina data som du  har delat med oss. Dessa är:

 

Rights What does this mean?
1. Rättigheten att bli informerad Du har rätt att bli informerad på ett tydligt, transparent och lättförståeligt informativt sätt hur vi använder din information, och om dina rättigheter. Vårt sektresskydd är skapat för att ge dig denna information.
2.Tillgänglighetsrättighet Du har rätt att bli tillhandahållen din information som vi använder, och självklar annan information (liknande den som tillhandahålls i avsnittet Sekretesskydd). Detta tillåter dig att veta vilken information vi har om dig, och tillåter dig att försäkra dig om att vi använder det i enlighet med gällande lagstiftning.
3.Rätt till korrigering Du har rätt att ha rätt information hos oss och få den justerad om den är inkorrekt eller ej komplett
4.Rättigheten att radera Du har rätt att begära radering eller borttagning av din information när det inte finns sakliga skäl för oss att lagra den. Det är inte en generell rättighet att få information raderad; det finns undantag. Detta gäller även ”rätten att bli glömd”
5.Rättigheten att avbryta fortsättning Du har rätt att "blockera" eller minska vidare användning av din information. När användning är avbruten, kan vi fortfarande lagra din information, men inte fortsättningsvis använda den. Vi för register på individer som önskat framtida blockering av deras information för att säkerställa att det skall respekteras i framtiden.
6.Rättighet för data flyttbarhet Du har rätt att behålla och återanvända personlig data för egna syften inom olika tjänster. Till exempel, om du bestämmer dig för att byta leverantör, möjliggör detta för dig att flytta, kopiera eller överföra din information mellan våra system på ett enkelt och säkert sätt, utan att påverka dess användbarhet.
7.Rätten att vägra bearbetning Du har rätten att vägra till viss typ av bearbetningar, inklusive bearbetning som grundas på våra legitima intressen och bearbetning för direkt marknadsföring (t.ex. om du inte längre vill bli kontaktad med potentiala möjligheter).
8.Rättighet att framföra klagomål Du har rätt att framföra skriftligt klagomål om hur vi hanterar eller bearbetar din personliga data till din nationell dataskyddsregulator.
9.Rättigheten att återkalla tidigare bifallt Om du har givit ditt bifall till det vi gör med din personliga data, har du rätten att återkalla ditt bifall vilken tidpunkt som helst (även om du gör det, betyder det inte att vad vi gjort med din personliga data med ditt bifall upp till denna tidpunkt varit olaglig). Detta inkluderar din rätt att återkalla ditt bifall till att vi kan använda din personliga data för marknadsföringssyften.

 

 Hur kan du nå oss och framföra dina rättigheter?

Om du har några frågor på våra sekretesskydd, begär någon som helst information eller önskan, kan du nå oss på privacy@ant.works.

När du skriver till oss beträffande dina privata rättigheter, kommer vi att besvara så fort som möjligt, inom en månad efter mottagandet av din förfrågan. Om vi behöver mer information kontaktar vi dig. I normal fall finns inga kostnader för att framföra dina rättigheter. En skälig avgift kan komma att krävas för att täcka kostnader för administration av tillhandahållande av information såsom;

 •  Grundlös eller överdriven / repeterad begäran, eller
 •  Ytterligare kopior av samma information.